اقتصاد گرام؛ بانک جامع اطلاعات علمی اقتصاد مقاومتی

درباره ایگرام

در شهریور 1389 ، برای اولین بار واژه " اقتصاد مقاومتی " در دیدار جمعی از کارآفرینان با عالی ترین مقام کشور ، مطرح گردید. " ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم" زمانی نگذشت که این واژه به نماد الگوی اقتصادی کشور بدل گشت...

ادامه معرفی >

پایان نامه ها

201

مقالات

1374

کتاب ها

551

منابع

162

صاحبان آثار

علی اکبر حافظیه


محمد حقگو


میر‌سیاوش اسبقی


معصومه نیک‌روش


امین آصفی


مقصود ایمانی


فصلنامه پژوهشهای اقتصادی(رشد و توسعه پايدار)
فصلنامه تعاون و روستا
فصلنامه کارآگاه
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
ماهنامه رویدادها و تحلیل ها
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی
فصلنامه تحقیقات مدیریت اموزشی
فصلنامه مدیریت نظامی
فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی
ماهنامه سفیر نور
فصلنامه مطالعات ملی
پژوهش نامه فقهی
فصلنامه مطالعات راهبرد بسیج
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری