تعداد مقالات موجود در سایت:1
سطح علمی: علمی-پژوهشی
فواصل دوره زمانی: دوفصلنامه 
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدیر مسئول: عليرضا اعرافي 
سردبیر: حسين آقانظري 
آدرس: قم، ابتداي پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تلفن تماس: 32111359 (025) 
وب سایت:
http://iee.rihu.ac.ir

دو فصلنامه جستار های اقتصادی ایران

این نشریه از تاریخ 1384/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

این نشریه از تاریخ 1384/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.مقالات موجود در سایت: