تعداد مقالات موجود در سایت:1
سطح علمی: علمی-پژوهشی
فواصل دوره زمانی: دوفصلنامه 
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدیر مسئول: عليرضا اعرافي 
سردبیر: حسين آقانظري 
آدرس: قم، ابتداي پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تلفن تماس: 32111359 (025) 
وب سایت:
کلیک کنید

دو فصلنامه جستار های اقتصادی ایران

این نشریه از تاریخ 1384/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

بی‌شک باروری اندیشه‌های علمی اقتصاد هر جامعه‌ای جهت رشد اقتصادی آن جامعه ضرورت تمام دارد و چون کشور ما اسلامی است، پژوهش‌های اقتصادی در صورتی کارا و سازگار با فرهنگ ملی خواهند بود که آموزه‌های اسلامی را در زمینه روابط اقتصادی جامعه ایران مورد توجه قرار دهند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحقیقات علمی اقتصاد بدون هماهنگی با فرهنگ بالنده این جامعه، از جهت علمی و عملی کارساز نخواهد بود. بر این اساس گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دو فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهای اقتصادی را به عنوان نخستین نشریه درباره اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی منتشر کرد تا چالش‌های علمی این حوزه را با کمک اقتصاددانان فرهیخته بررسی کند و جهت شکوفایی این اندیشه گامی بردارد.مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران از سال 1383 با انتشار اولین شماره، فعالیت خود را آغاز نموده است.
مقالات موجود در سایت: