تعداد مقالات موجود در سایت:0
سطح علمی: علمی-ترویجی
فواصل دوره زمانی: فصلنامه 
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان 
مدیر مسئول: دكتر سيد جواد امام جمعه زاده 
سردبیر: دكتر رحمان خوش اخلاق 
آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان كتابخانه مركزي، معاونت پژوهش و فناوري، اداره چاپ، انتشارات و نشريات
تلفن تماس: 37932177(031)

مجله اقتصاد منابع طبیعی

مقالات موجود در سایت: