تعداد مقالات موجود در سایت:0
سطح علمی: علمی-پژوهشی
فواصل دوره زمانی: دوفصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسي مشهد 
مدیر مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي 
سردبیر: دكتر محمود هوشمند 
آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه اقتصاد
تلفن تماس: 38806307(051)
وب سایت:
کلیک کنید

دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی

مجله اقتصاد پولی ،مالی( دانش و توسعه سابق) تنها، مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد پولی و مالی را به چاپ میرساند.
ر دی ماه سال 1370 کمیته ای منتخب از اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم به راه اندازی مجله ای در این دانشکده گرفتند و در آّان ماه سال 1371 با معرفی سردبیر، مدیر مسول و اعضاء هیات تحریریه به این امر جامعه عمل پوشاندند. در مورخ 2/7/73 اولین درخواست صدور پروانه نشر توسط آقای دکتر محمد حسین مهدوی عادلی به اداره ارشاد اسلامی مشهد ارسال گردید و در پی آن در تاریخ 8/10/1377 پروانه انتشار به شماره ( 10352/124 ) برای این مجله صادر گردید. این در حالی بود که اولین شماره مجله دانش وتوسعه در بهمن ماه سال 1373 به چاپ رسید و سرانجام پس از مدتها تلاش بی وقفه و پی گیر مدیر مسول، سردبیر و سایر دست اندرکاران محترم، در اردیبهشت ماه سال 1383 مجله موفق به اخذ درجه علمی-پژوهشی از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور گردیده است . مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه پس از گذشت حدود بیست سال از زمان انتشار تاکنون تعداد قابل توجهی مقالات علمی – پژوهشی در حوزه علوم مختلف از جمله اقتصاد ، مدیریت، علوم سیاسی، حسابداری و حقوق ایران و جهان را منتشر نموده است و از این جهت نقش بسزایی را در ارتقای سطح مطالعات علمی پژوهشی کشور ایفاء نموده است.

مقالات موجود در سایت: