تعداد مقالات موجود در سایت:0
سطح علمی: علمی-پژوهشی
فواصل دوره زمانی: فصلنامه 
صاحب امتیاز: دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مدیر مسئول: دكتر حسن فرازمند 
سردبیر: دكتر سيد عزيز آرمن 
آدرس: اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دفتر فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق)
تلفن تماس: 33335664 (061)
وب سایت:
کلیک کنید

فصلنامه اقتصاد مقداری

این نشریه از تاریخ 1387/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر حسن فرازمند

سردبیر: دکتر سید عزیز آرمن


این نشریه از تاریخ 1387/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

مقالات موجود در سایت: